Kvalitetsarbete

S:t CLEMENS FÖRSKOLA 2023/24

 

Prioriterade mål:

 • Språkutveckling 

Lokala Mål – Normer och värden

 • Vi ska bemöta barn som individer – inte efter kön och nationalitet.
 • Barn visar respekt, solidaritet och tolerans för sig själv, andra och sin omgivning.
 • Utveckling och lärande respektive Kunskaper och färdigheter
 • Förskoleverksamhet ska stimulera och utveckla barnens färdigheter i det svenska språket, satsa på lekar som leder till lärande.
 • Den pedagogiska utvecklingen ska hållas levande och lägga grunden för barnets eget lärande.

Lokala mål – Matematik

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
 • Utvecklar sin förståelse för ”grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form” (Lpfö-18).

Barns inflytande

 • Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och får möjlighet ansvara för sina val. Vi vuxna skall vara lyhörda för barnens önskemål.

Förskola och hem

 • Samverkan ska bygga på öppenhet, ömsesidighet respekt, ta hänsyn till föräldrars olika önskemål och ge möjligheter att delta i och påverka förskolans verksamhet.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

 • Övergången mellan förskolan och förskoleklassen, skall bli så smidig och trygg som möjligt för både barn och vårdnadshavare.